ماچ و مەستی .. ئەفسانە سروش

هاوکارییەکەت تەنها کلیک کردنە لەسەر ئەو سمبولانەی لای خوارەوەیە بۆ ئەوەی بگات بە هاوڕێکانت.

ئەوکاتانەی

لە خەڵوەتی

تۆدا پێکی شەراب

لەسەرلێوی شەرابیت

ئەنۆشم ..

دەکەوتمە ناو

لەزەتی ئامێزی

فێردوس ئاسات . و

لە قیبلەگای لێوەکانتدا

لەگەڵ بۆنی خۆشی

گەردەنت بە ئاواتەکانمدا

شۆردەبمەوە ، و

بە باڵای ئارەزوەکانمدا

هەڵدەگەرێم ، تا

پێت دەگەم

ئەی خواوەندی

ماچ و مەستی

 

هاوکارییەکەت تەنها کلیک کردنە لەسەر ئەو سمبولانەی لای خوارەوەیە بۆ ئەوەی بگات بە هاوڕێکانت.
ئافسانە سروش

About ئافسانە سروش