هاوکارییەکەت تەنها کلیک کردنە لەسەر ئەو سمبولانەی لای خوارەوەیە بۆ ئەوەی بگات بە هاوڕێکانت.

ئەوکاتانەی

لە خەڵوەتی

تۆدا پێکی شەراب

لەسەرلێوی شەرابیت

ئەنۆشم ..

دەکەوتمە ناو

لەزەتی ئامێزی

فێردوس ئاسات . و

لە قیبلەگای لێوەکانتدا

لەگەڵ بۆنی خۆشی

گەردەنت بە ئاواتەکانمدا

شۆردەبمەوە ، و

بە باڵای ئارەزوەکانمدا

هەڵدەگەرێم ، تا

پێت دەگەم

ئەی خواوەندی

ماچ و مەستی

 

هاوکارییەکەت تەنها کلیک کردنە لەسەر ئەو سمبولانەی لای خوارەوەیە بۆ ئەوەی بگات بە هاوڕێکانت.