ئەرشیڤی بەشی: کاریکاتێر

بەشی کاریکاتێری بەڕێز بەکر عەبدولڕەحمان

01.09.2013 3:49 PM |

بەرهەمی دەست ڕەنگین بەڕێز بەکر عەبدولڕەحمان 

درێژەی بابەت
https://www.facebook.com/wtarikurd/

ڕێژەی میوان لە حەفتەیەکدا

http://www.wtarikurd.info/wp-content/uploads/2017/10/Screenshot-2017-10-21-Statistik-wtarikurd-info.png

خیانەتەکانی قیادەی موەقەتە

http://www.wtarikurd.info/%D8%B9%DB%95%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%DB%95%D8%B3%DB%95%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%95-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86/

ماکگۆرک کێ یە؟

http://www.wtarikurd.info/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%DB%86%D8%B1-%DA%A9%DB%95%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%84%DB%8C-%D9%85%DA%A9%DA%AF%DB%86%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%DB%8E%DB%8C%DB%95%D9%88-%DA%86/

فرۆکەکەی عومەری سەید عەلی‌

http://www.wtarikurd.info/%d9%86%db%95%d8%a8%db%95%d8%b2-%da%af%db%86%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%db%86%da%a9%db%95%da%a9%db%95%db%8c-%d8%b9%d9%88%d9%85%db%95%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%95%db%8c%d8%af-%d8%b9%db%95%d9%84%db%8c/

من ئاشقی باپیرم

http://www.wtarikurd.info/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%95%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85/

ژووری عەمەلیاتی پارتی

http://www.wtarikurd.info/%D8%A8%DB%95%D8%A8%DB%95%DA%B5%DA%AF%DB%95-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%DB%95%D9%85%DB%95%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%86-%D8%AF/

شەنگال چۆن درا بەدەستەوە

http://www.wtarikurd.info/%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%86%D9%86-%D8%AA%DB%95%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%9F/

مێژوویەک لە تیرۆر

http://www.wtarikurd.info/%D9%85%DB%95%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%DA%95%DB%95%D8%B2%D8%A7-%D8%A6%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%83%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/

ئەرشیڤی نوسەران

کاریـکاتێــــــــــــــــر

http://www.wtarikurd.info/%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8e%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8e%d8%b1/

فۆنت داگرتن و پەیوەندی

http://www.wtarikurd.info/%D9%BE%DB%95%DB%8C%D9%88%DB%95%D9%86%D8%AF%DB%8C-2/